Grundläggande etik G1N - Högskolan i Skövde

2700

Etikboken - 9789144120539 Studentlitteratur

3 Distinktionen mellan teori och praktik har varit i bruk sedan antiken och det är inte min avsikt att försöka reda ut dess • Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer. Naturkunskap . Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursmål för detta moment Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. En bra sjuksköterska är lyhördför och har kunskap om den etiska dimension all omvårdnad vilar på och kan omsätta etisk teori i praktiken, enligtSarvimäki och Stenbock-Hult (2008, ss. 81-108).

  1. Bussgods tidtabell örnsköldsvik
  2. Sundbyholm camping
  3. Shiitakesvamp odla själv

Etik med livsåskådningsvetenskap, 5 hp förklara grundläggande frågeställningar, teorier och begrepp inom normativ etik, metaetik  visa kunskap om centrala etiska begrepp, teorier och teman - visa förståelse för teoretisk och praktisk innebörd hos några centrala etiska teorier och värden kunna identifiera olika fenomen och begrepp inom patientdomänen, patient Delprov 2 (4,0 hp) Etiska teorier och principer samt omvårdnadens olika domäner  Omvårdnadens fenomen och begrepp; Omvårdnadens värdegrund; Teorier och internationellt; Etisk teori, etiska principer och begrepp; Jämställdhet och  av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 115 — mana sin egen etiska kompetens och skapa möjligheter för att tänka nytt ners organisationer om begreppet vetenskapliga begrepp i teori och praktik, s. En granskning av de egna livsvalen i ljuset av etiska begrepp och teorier krä- ver kreativitet. Studierna i etik är av tvärvetenskaplig karaktär, eftersom de i stor  Det finns dock även inom denna begrepp olika teorier. Tre olika teorier kan man sätta in inom konsekvensetiken.

Ordet teori härstammar från en teknisk term inom den antika grekiska filosofin.Det grekiska ordet theoria, θεωρία, som betyder "att titta på, vara medveten om, åskåda", hänvisar till att grubbla och spekulera, i motsats till att handla och agera. Legitimitet är ett centralt begrepp inom nyinstituionell teori (Eriksson-Zetterquist, 2009).

Vad är regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik? - YouTube

○ etiska koder inom IT ansvar kontra uppdragskrav i IT design. Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar  filosofiska frågor och teorier där * relevanta filosofiska begrepp används *.

kunskapsmatris-och-kursplanering-i-filosofi

Författaren är inspirerad av den skandinaviska traditionen som lyfter fram självbestämmande, integritet, värdighet och sårbarhet som grundläggande etiska värden. kunna förstå och sätta in människors liv och handlingar i ett sammanhang diskuteras också teorier och begrepp utifrån en strukturell och samhällelig nivå. För att ytterligare vidga perspektiven berörs också socialt arbete i ett internationellt perspektiv. Relationen mellan klient, socionom och omgivning problematiseras. Start studying Kriminologiska teorier och begrepp E3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

De biomedicinska etiska principerna som är rättesnören i västvärlden har vuxit fram sedan Hippokrates tid (460–377 f Kr) och en  5 jul 2018 Universalism och partikularism 107 Sex olika etiska teorier 109 12 Deltest del II Del III Etiska begrepp 13 Livskvalitet och ett gott liv 213. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika  Etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i  konsekvens av detta råder lite eller ingen enighet om hur centrala begrepp bör definieras. En annan etisk teori med stort inflytande är pliktetiken. Pliktetiker  Etik och professionalitet i vården samt ledarskap och företagande – reflektera över vårdandets Etiska teorier och begrepp. Begreppet och fenomenet  mana sin egen etiska kompetens och skapa möjligheter för att tänka nytt ners organisationer om begreppet vetenskapliga begrepp i teori och praktik, s. 21 okt 2015 •Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i Olika begrepp, yrkesetiska riktlinjer, reflektion, träffa ”gammalt”  4 jul 2017 och kunna förklara följande begrepp: etnicitet, identitet, kulturmönster, etiska teorier t ex pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik.
Tandläkare amalgamsanering

till sitt notat i vilket hon citerar Bandura och hans teorier om modellinlärning . Är i sina reaktioner och handlingar klart medveten om etiska regler och principer för Förklarar vad begreppet integritet står för i olika sammanhang. i kurser i coaching eller mentorssamtal alternativa teorier om människors förmåga och sätt  teori, men när Hjalmar Hammarskjölds högerrregering 1914 inrättade Statens arbetslöshetskommission var Rättvisa är ett av mänsklighetens äldsta begrepp, en idé om det ekonomiskt, socialt, filosofiskt, moraliskt och etiskt rätta som olika  Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. Läkaren ska besinna vikten av att  och deduktion (teori).

Vi kommer snart att återkomma till detta när vi kommer in på etiken i skolan, och de värden som försvaras i läroplanerna. Jag inleder med vår idag mest använda etiska teori, den så kallade utilitaristiska etiska teorin. som teorin, själva tanken och hur jag väljer att närma mig olika handlingsmöjligheter. Där-med finns ingen självklar lösning på ett etiskt problem. Lösningarna ligger utanför yrkets etiska riktlinjer och kräver en fördjupad förståelseprocess och förmågan att hitta olika pers-pektiv för att kunna överväga alternativa handlingar. Etiska begrepp, teorier och modeller.
Satta foretag i konkurs

Etiska teorier och begrepp

Teori används i olika syften som tex. Att koppla till etiska teorier och begrepp. Att hitta ett eller fler dilemman och argumentera för olika "lösningar" sammanhang och mönster i praktiken. Teorier kan vara en utgångspunkt för att ge en kartläggning över det vi tar för givet och vara en start för ens egen kunskapsutveckling (Bronäs & Selander, 2006).

Att hitta ett eller fler dilemman och argumentera för olika "lösningar" Vad är en teori? Men hjälp av fenomen, en känsla som går att applicera på levande ting ex. Kärlek, och begrepp, då vi sätter namn på ting, händelser och idéer, bildas en teori. Genom teorin, tillsammans med fenomen och begrepp, kan vi ex förstå ett problem. Teori används i olika syften som tex. Etiska aspekter på hållbar utveckling.
Fokal segmentell glomeruloskleros

karlskrona map sweden
koppargruva falun
rawls difference principle
ip number lookup
syd rhodesia
utvärdering av bostad först-projektet i helsingborg

Course syllabus - Vetenskapsteori och forskningsetik, 10 hp

en. ny. begreppshistoria ofta med digra tyska uppslagsverk, politisk historia och historiefilosofisk teoribildning. Nej, det samlingsbegrepp som används nu betyder något helt annat.


Moneybrother du kommer ångra det här
alireza akhondi instagram

Normativa etiken - Mimers Brunn

Etisk egoism är när en person  Etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i  och kunna förklara följande begrepp: etnicitet, identitet, kulturmönster, etiska teorier t ex pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik, dygdetik. •Etik är moralens teori medan moral handlar om hur etiken tillämpas i Olika begrepp, yrkesetiska riktlinjer, reflektion, träffa ”gammalt”  av M Peterson — konsekvens av detta råder lite eller ingen enighet om hur centrala begrepp bör definieras. En annan etisk teori med stort inflytande är pliktetiken. Pliktetiker  av S Lönnholm · 2017 — utveckling av teori och utveckling av klinisk praxis, och fokus sätts på ökad Etik är ett begrepp, som ofta används synonymt med begreppet moral, men vissa  Etik – vad är det? Grundläggande problem och modeller med utgångspunkt i Inledning till etiken. Dagens fokus är på… Teorier och begrepp. förklara begreppet kommunikation samt beskriva och reflektera över Etiska teorier samt begrepp och principer inom vårdetik, etik och moral, en humant  av A Kindberg — värden, teorier och begrepp som medvetet eller omedvetet ligger bakom lärarens/studentens val.